ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διοίκηση της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. δείχνοντας σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος, ανέπτυξε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και CoC το οποίο και εφαρμόζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στο  «Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και CoC» ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.

Το ΣΠΔ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών εκτύπωσης, σε όλες τις φάσεις και συναφείς εργασίες που περιλαμβάνονται σ΄ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., και έτσι η προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον εκ των δραστηριοτήτων της, είναι συνεχείς με δράσεις ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ΣΠΔ, εμπεριέχει μηχανισμό βελτίωσης και διορθωτικών ενεργειών, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει κάθε δυνατή βελτίωση στη μέριμνα για το περιβάλλον, καθώς και συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ανάπτυξη του ΣΠΔ έγινε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται  η πειθαρχία στους νόμους που αφορούν το περιβάλλον, των οποίων η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή αποτελεί ουσιώδες μέλημα της εταιρείας.

Η εφαρμογή του ΣΠΔ ανατίθεται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση και προσδιορισμό στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις αναλυτικές εγγραφές του ΣΠΔ,  κοινοποιούνται στους υπαλλήλους της εταιρίας, στους πελάτες και συνεργάτες και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, ώστε να καθίσταται γνωστό ότι το ΣΠΔ είναι ζωντανό και ενεργό, επιδιώκοντας παράλληλα την συμμετοχή όλων προς τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία 90 ετών στο χώρο της εκτύπωσης, η Μυτιληναίος Α.Ε σήμερα, έχει να επιδείξει μία δυναμική εξέλιξη που την καθιστά πρωτοπόρο. Συνδυάζοντας παράδοση, τεχνογνωσία και πρωτοπορία, η εταιρία συνεχίζει να θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους, με σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα των γραφικών τεχνών.